Friday, March 27, 2009

नसलेलही वाटतं असल्यासारखं...
मनात खोलवर दाटल्यासारखं...
वाटांपल्याड लोटल्यासारखं...
शिस्तीबाहेरचं सगळं....

No comments: